آگهی مزایده فروش خانه های سازمانی زنوز نوبت دوم

شهرداری زنوز در نظر دارد به استناد بند 6 مصوبه شماره ۵۷۶-۹۹/۰۵/۳۱ شورای محترم اسلامی شهر زنوز و تایید به شماره ۱۳۳۰۵۵-۹۹/۰۶/۱۲ هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرستان مرند از طریق مزایده عمومی نسبت به فروش ملک شماره پلاک ۱/۲۹۲۸ فرعی از ۱ اصلی واقع در بخش ۲۲ تبریز به مساحت ۷۱۱۷/۱۰ متر مربع عرصه و اعیانی تقریبا مخروبه را به آدرس ورودی شهر زنوز جنب کلانتری ۱۴ زنوز بشرح زیر اقدام نماید. متقاضیان میتوانند همه روزه غیر از ایام تعطیل با مراجعه به شهرداری نسبت به بازدید از محل اقدام فرمایند.

شرایط مزایده:

  • ۱-قیمت پایه هر متر مربع عرصه و اعیان ملک۱/۶۰۰/۰۰۰(یک میلیون ششصد هزار ریال) به مبلغ کل۱۱/۳۸۷/۳۶۰/۰۰۰ریال .
  • ۲-متقاضیان میتوانند قیمت پیشنهادی خود را بصورت پاکت سر بسته تا پایان وقت اداری مورخ99/08/14به دبیرخانه شهرداری زنوز تحویل و رسید اخذ نمایند.
  • ۳-مبلغ سپرده ۵۶۹/۳۶۸/۰۰۰ ریال بوده و بایستی پیشنهاد دهندگان مبلغ مذکور را به صورت نقد به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۵۱۷۵۰۰۴ شهرداری زنوز نزد بانک ملی شعبه زنوز واریز و یا به صورت ضمانت نامه بانکی و یا اسناد خزانه به شهرداری تحویل نمایند.
  • ۴-حق نفرات دوم و سوم تا عقد قرار داد با نفر اول محفوظ خواهد بود که در صورت انصراف نفر اول معامله به ترتیب نفرات بعدی انجام خواهد شد.
  • ۵-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار هست.
  • ۶- هزینه نقل و انتقال و آگاهی و غیره به عهده برنده است.
  • ۷-برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاظر به عقد قرار دادنشوند سپرده انان بترتیب ضبط خواهد شد.
  • ۸-پیشنهادات در ساعت 11:00 صبح روز پنجشنبه مورخه 99/08/15 با حضور اعضای کمیسیون معاملاتی در سالن اجتماعات شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها مفتوح و قراِِئت خواهد شد. هادی مقدم زاده- شهردار زنوز