روابط عمومی

آدرس

ایران آذربایجان شرقی زنوز خیابان بهشتی شهرداری زنوز

شماره تماس

۴۲۱۲۳۲۸۴ (۰۴۱)

۴۲۱۲۳۲۸۵ (۰۴۱)

کد پستی

۵۴۳۶۱۳۶۶۴۳

پست الکترونیک

i n f o @ z o n o u z . i r