استقرار پایگاه غربالگری کرونا در ورودی زنوز

از اوایل شناسایی ویروس کرونا در کشور، پایگاه غربالگری کرونا در ورودی زنوز مستقر گردید.

این پایگاه روزانه چند ساعت، میهمانان و همشهریان را در ورودی زنوز کنترل خواهد کرد.