افتخاری دیگر برای زنوزیان

آقای دکتر حبیب برناثون یکی دیگر از اشخاص و افتخارات ارزشمند برای زنوز و زنوزیان هستند. ایشان در طول سال‌های گذشته دارای مناصب ارزشمندی در عرصه‌های بین‌المللی (در کشور روسیه) بوده‌اند از جمله:

  • کمیته امور مربوط به مناقشات اقتصادی و حمایت از حقوق شهروندان
  • رئیس شورای حل اختلافات اقتصادی ایران و حمایت از حقوق شهروندان
  • نماینده کمیته در شورای حل اختلافات ایران و خاورمیانه

برای ایشان توفیقات روزافزون را در سایه‌ی امن پروردگار مسئلت داریم.

حبیب برناثون

حبیب برناثون

حبیب برناثون