سمپاشی و ضدعفونی کردن معابر زنوز توسط گروه جهادی پایگاه مقاومت بسیج شهدای زنوز

سمپاشی و ضدعفونی کردن معابر زنوز توسط گروه جهادی پایگاه مقاومت بسیج شهدای زنوز انجام گردید.

سمپاشی و ضدعفونی کردن معابر زنوز توسط گروه جهادی پایگاه مقاومت بسیج شهدای زنوز