توابع

توابع

از نظر حوزه‌ی نفوذ، در مجموع می‌توان گفت آبادی‌های زنوزاق، درق، کوه‌کمر، هریس، دارانداش، خانه‌سر، هاوستین، اویندین، زمهریر و چرچر جزء روستاهای واقع در حوزه نفوذ شهر زنوز به حساب می‌آیند که به برخی از آن‌ها به طور مستقیم خدمات ارائه می‌شود.

زنوزاق، از توابع زنوز